Privacybeleid

FIX advocaten (hierna FIX advocaten of ons of wij) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2021. Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze (web)pagina. Wij raden u dan ook aan deze (web)pagina regelmatig te raadplegen.

 

In dit privacybeleid lichten wij het volgende toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • over welke rechten u als betrokkene beschikt;
 • ons gebruik van cookies;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

PERSOONSGEGEVENS

 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • alle op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

 

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om onze juridische diensten te verstrekken;
 • voor het afhandelen van uw betaling;
 • om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven, en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

 

BEWAARTERMIJN

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

DELEN MET ANDEREN

 

FIX advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, andere advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacybeleid vermelde grondslagen.

 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. FIX advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van FIX advocaten, sluit FIX advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Indien het in het kader van het verstrekken van onze diensten noodzakelijk is dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij er op toezien dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

GEBRUIK SOCIAL MEDIA

 

Op onze website www.fixadvocaten.nl zijn links opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale media of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden daar geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

 

COOKIES

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van de website. FIX advocaten maakt geen gebruik van cookies of vergelijke techniek op haar website.

 

 

BEVEILIGING

 

FIX advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht telefonisch of per email contact met ons op te nemen.

 

UW RECHTEN

 

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

CONTACT

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan wordt u verzocht per email contact met ons op te nemen.