Algemene voorwaarden FIX advocaten

 1. FIX advocaten (FIX advocaten) is een maatschap naar Nederlands recht, bestaande uit Merièm Bouiga en Femke Jorritsma (Partners), die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan FIX advocaten verstrekte opdrachten, inclusief eventuele aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Deze voorwaarden worden geacht mede bedongen te zijn ten behoeve van ieder van de Partners, personen werkzaam voor FIX advocaten en derden door FIX advocaten ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door FIX advocaten.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van FIX advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en ook daadwerkelijk wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Als om wat voor reden dan ook onder deze verzekering geen uitkering volgt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in het kader van de opdracht door opdrachtgever betaalde honorarium met een maximum van € 10.000. Iedere aansprakelijkheid van anderen die handelen onder de naam FIX advocaten dan wel werkzaam zijn voor de Partners is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Bij het inschakelen van derden zal FIX advocaten de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal voor zover mogelijk bij het selecteren van deze derden in overleg met opdrachtgever treden. Iedere aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien ingeschakelde derden voorwaarden hanteren mag FIX advocaten die voorwaarden namens opdrachtgever aanvaarden en aan opdrachtgever tegenwerpen.

 

 1. Toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Partners, personen werkzaam voor FIX advocaten en derden door FIX advocaten ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht zijn niet persoonlijk gebonden, noch aansprakelijk voor een opdracht, ongeacht of de opdracht gegeven is met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

 

 1. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de (resultaten van de) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

 1. Opdrachtgever zal FIX advocaten vrijwaren en schadeloos stellen voor enige aanspraak van een derde die volgt uit of verband houdt met de rechtmatige uitvoering van de opdracht of de werkzaamheden. Deze vrijwaring omvat tevens eventuele kosten van juridische bijstand en verdediging.

 

 1. Op grond van toepasselijk recht (waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme), is FIX advocaten verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden aan de bevoegde autoriteiten. Door FIX advocaten een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze verplichting en voor zover nodig toestemming te geven.

 

 1. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met de schade en met de aansprakelijkheid van FIX advocaten daarvoor.

 

 1. Niet alleen FIX advocaten, maar ook ieder aan FIX advocaten verbonden of vroeger verbonden (rechts)persoon en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen beperking van aansprakelijkheid.

 

 1. FIX advocaten heeft geen derdenrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

 

 1. De relatie tussen FIX advocaten en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Ingeval van klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie, kan ook eerst een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van FIX advocaten (vindbaar op fixadvocaten.nl).