Klachtenregeling

FIX advocaten hecht grote waarde aan het hebben en behouden van tevreden cliënten.

Deze klachtenregeling regelt op welke wijze FIX advocaten klachten van cliënten behandelt over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie.

  1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen FIX advocaten en de cliënt. Deze klachtenregeling is ook van toepassing op de onder verantwoordelijkheid van FIX advocaten werkzame personen.
  2. Als klachtfunctionaris wordt aangewezen: iedere partner van kantoor die niet bij de behandeling van de zaak betrokken is.
  3. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  4. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  5. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  6. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  7. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
  8. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
  9. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
  10. Indien de klacht na behandeling niet is opgelost, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de rechter van de rechtbank in Haarlem. Daarnaast kan de klacht worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten.